Кариери

Ние искаме Телетек Груп да се превърне в привлекателен работодател не само с условията, които предлага на своите кандидати за работа, но и с корпоративната култура и ценностите, които изповядваме. Подборът на нови служители почива на следните основни ценности на компанията и принципи на ефективна работа:

Равнопоставеност- Всички кандидати са разглеждани при равни условия, независимо от техния пол, раса, вероизповедание и политически убеждения.

Конфиденциалност - При осъществяването на подбора ние се водим максимално от опазването на доверието на кандидатите и изискванията и духа на Закона за защита на личните данни.

Обективност - С цел осъществяването на качествен подбор ние прилагаме разнообразни методи, които допринасят за по-обективната преценка на качествата на кандидатите.

Уважение - Всеки наш кандидат получава от нас максималното уважение като своевременно бива информиран за своя статус в конкретните конкурси, в които той участва, винаги получава информация при поискване, свързана със свободните работни места и изискванията към кандидатите.